Leden van de Wageningse Golfclub.

Op Prinsjesdag zijn alle ogen traditioneel gericht op Den Haag. Maar vandaag gaan ons hart en onze gedachten in de eerste plaats uit naar sportpark de Zoom, dat afgelopen zomer zo zwaar getroffen is door de alles verdorrende hitte en droogte. Juist in deze moeilijke omstandigheden wordt de onderlinge verbondenheid binnen de club zichtbaar. De regering heeft alles gedaan wat in haar vermogen ligt om de acute nood te lenigen. Om enkele urgente knelpunten aan te kunnen pakken, is er veel extra geld gestroomd naar het vernieuwen van de greens en het verbeteren van de beregeningsinstallatie. Mocht er in de nabije toekomst toch een sproeiverbod worden uitgevaardigd, dan wordt ter compensatie het verbod op wildplassen in de baan opgeheven.
Ondanks de droogte is de nieuwe begroting toch weer uitgelekt.
Deze begroting wil ik daarom dit jaar meteen in de troonrede verdisconteren. .
De koopkrachtcijfers tonen een stijgende lijn. Dankzij de ¾ handicapverrekening gaan de lage handicappers er 1,5 % op vooruit. Maar ook de gepensioneerde handicappers zien enerzijds hun koopkracht bruto met 1,5% toenemen. Maar anderzijds stijgt de energiebelasting en wordt de lage BTW verhoogd naar 9% waardoor dat bij de netto-score niet tot een gewenst effect zal leiden.
Kijkend naar de Wageningse Golfclub zien we aan het begin van deze kabinetsperiode veel positieve ontwikkelingen. De club heeft weer durven investeren in een betere infrastructuur. Omdat de bodem van de schatkist van de Wageningse weer in zicht is, heeft het kabinet besloten de verenigingsbelasting te verhogen. Dit komt wel ten goede aan het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf, zoals golfbaanaanleggers, hekkenbouwers en aan de werkgelegenheid van de greenkeepers.
Tijdens de onderhandelingen over de Brexit werd Engels gras besteld maar desalniettemin komt ons handelsoverschot dit jaar uit op 85 miljard euro. Als tegenprestatie voor het afschaffen van de dividendbelasting voor multinationals, heeft Unilever toegezegd zich ook in Wageningen te gaan vestigen.
In de wereld om ons heen is momenteel veel aan de hand. Denk aan alle oorlogen en gewapende conflicten die de wereld teisteren en denk aan migratie. Daarom heeft de regering besloten om een hoog hek te bouwen aan de zuidgrens van de Wageningse Golfclub om zo te voorkomen dat jonge kinderen van belendende percelen de golfbaan betreden en te voorkomen dat deze vervolgens via langdurige uitzettingsprocedures ons juridisch systeem onevenredig belasten; om nog maar te zwijgen over herenigingsprocedures met In In het regeerakkoord is vastgelegd dat er ook meer geld gaat naar onderwijs. Peter Phoelich zal de inburgeringscursussen blijven verzorgen volgens het 7-stappenplan van de NGF.
Om onze nationale veiligheid en welvaart te waarborgen werkt Nederland samen met de Europese Unie, de NAVO, de Verenigde Naties en andere internationale verbanden. Ook voor defensie zal de begroting stijgen. Er is een aparte commissie samengesteld die vanaf dit jaar het uitzenden van onze teams gaat coördineren. Er is inmiddels een order geplaatst voor een gifgroen gevechtstenue dat mogelijk niet zo geschikt is als camouflage maar wel ter afschrikking van de vijand.
De kracht van onze manier van leven is dat ieder mens, ongeacht afkomst of overtuiging, in Nederland zichzelf kan zijn binnen de gedeelde waarden van de rechtsstaat. Echter dient gewaakt te worden voor moslimfundamentalisten/jihadisten. Deze personen zijn in de baan te herkennen aan het feit dat ze altijd voor hun vrouwelijke medespelers uit lopen en deze geen hand geven na afloop van de wedstrijd. In het clubhuis bestellen ze vaak alcoholvrij bier. Maar zeker dient u de AID te informeren wanneer er sprake is van plotseling baardgroei.
In Brussel blijft Nederland zich hard maken voor een Europese Unie die oplossingen biedt voor vraagstukken op terreinen als klimaat en energie. Ook op de Wageningse Golfclub wordt het Energieakkoord onverkort uitgevoerd. Hierin staat de reductie van CO2-uitstoot centraal. Alle leden wordt verzocht tijdens het putten de adem in te houden. Dit komt niet alleen ten goede aan de nauwkeurigheid van het putten, maar zal ook tot een 25% lagere CO2-uitstoot kunnen leiden.
Ook de stijging in de kosten van de gezondheidszorg blijft de regering zorgen baren. Voor de Wageningse ligt er een voorstel van de consumentenbond om een collectieve verzekering af te sluiten voor kunstknieën en heupoperaties. Het solidariteitsprincipe blijft speerpunt binnen ons collectief gedachtegoed. Daardoor kan de stijging van de ziektekostenpremie mogelijk tot een minimum van 10 euro beperkt blijven. Via een speciale app worden daarbij tevens alle revalidatie-hometrainers aangesloten op het elektriciteitsnet, zodat ons clubhuis het label energieneutraal en duurzaam kan ontvangen.
Binnenkort zal de Eerste Kamer zich buigen over de grondwetswijziging met daarin alle nieuwe golfregels die vanaf 1 januari 2019 in werking zullen treden. Daarbij wil ik speciaal de volgende twee local rules memoreren:
1. Vanwege de lage aanvliegroutes van Lelystad airport is op alle golfclubs op de Veluwe het gebruik van een lob-wedge ten strengste verboden.
2. Het wildplassen tegen een vaste hindernis wordt bestraft met één stokslag; Het wildplassen tegen een natuurlijk voorwerp wordt bestraft met twee stokslagen. Alleen bij een regionaal sproeiverbod komt deze regel dus te vervallen.
Leden van de Wageningse Golfclub. Op Prinsjesdag kijken we naar de stand van zaken binnen onze golfclub, om van daaruit het beleid verder vorm te geven. Voor de regering ligt er een permanente opdracht om te werken aan groei en een beter leven voor ieder lid van de golfvereniging. U allen draagt daarin als lid van de Wageningse een bijzondere verantwoordelijkheid. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen bidden.

Tot slot is dit ook het moment om onze helden in het zonnetje te zetten. Het is mij een groot genoegen om vandaag onderscheidingen uit te reiken aan drie van onze leden. Deze strijders hebben in het verleden bij diverse uitzendingen al blijk gegeven van een subliem tactisch inzicht, creativiteit, loyaliteit en leiderschap. Maar ook vandaag in het vuur van de strijd met 25 medestrijders is het hun gelukt om onze nationale vlag de gehele gevechtsroute met zich mee te dragen en uiteindelijk met een allerlaatste inspanning, een allerlaatste slag en met uitgestrekte arm als overwinningsteken neer te planten op hole 18 en 19.
Ik benoem hierbij vaandrig Paul Albers tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij zijn vlag tot in hole 18 wist te plaatsen.

Daarnaast ridder ik onze vaandeldraagster Mariette Nieuwenhuis tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij wist haar vlag tot op hole 19 te doen wapperen.
Tot slot wordt de Militaire Willemsorde met bijbehorende versierselen uitgereikt aan degene die zijn rood/wit/blauw tot in de hole van hole 19 heeft weten te plaatsen.
(Mariette ridderde vervolgens Hans Jorna voor deze fraaie prestatie. Tot slot werd met driemaal “hoera” de troonrede afgesloten.)
Deze troonrede werd op Prinsjesdag 2018 zowel geschreven als uitgesproken door Hans Jorna.