Aan de leden van de Wageningse Golfclub

Op donderdag 14 september a.s. zal een Algemene Ledenvergadering (ALV) worden belegd met als belangrijkste agendapunt: de renovatie van de huidige baan.

Omdat de gewenste uitbreiding van de golfbaan – zeker op korte termijn- niet kan doorgaan heeft het bestuur plannen ontwikkeld om de huidige baan te renoveren. Dit houdt in dat de meeste greens qua grootte, vorm en glooiingen worden aangepast, zoals dat ook met de green van hole 1 is gebeurd. De plannen zijn o.a. afgestemd met de gemeente.

De benodigde investeringen zijn niet opgenomen in de reguliere begroting. Daarom is goedkeuring van de ledenvergadering nodig. Het bestuur wil met besluitvorming niet wachten tot de ALV van januari 2018 en wel om de volgende reden:

Om de baan qualifying te houden mag er niet meer dan 1 green in bewerking zijn en vervangen worden door een wintergreen. Daarom moeten de plannen gefaseerd worden uitgevoerd.

Vooruitlopend op de goedkeuring van de ledenvergadering wil het bestuur in augustus starten met de eerste fase. Daarvoor wordt een deelopdracht verstrekt.

Als de ledenvergadering het totaalplan goedkeurt kan in september de volledige opdracht worden verstrekt en kunnen de werkzaamheden worden gepland. Deze planning ziet er (voorlopig) zo uit dat de renovatie waarschijnlijk nog vóór het seizoen 2018 kan worden afgerond. In de periode november – maart kunnen namelijk verschillende holes tegelijk worden aangepakt, omdat de baan in die periode toch niet qualifying is. Er kan dan dus flink worden doorgewerkt.

De planning om de werkzaamheden voor het seizoen 2018 af te ronden is alleen realistisch als we al in augustus met een deel van de opdracht kunnen beginnen. Het bestuur vertrouwt erop, dat de leden deze aanpak steunen. Dit vertrouwen is gebaseerd op de vele positieve reacties op de gerenoveerde green van hole 1.

De agenda voor de vergadering volgt begin september. Hierbij alvast een paar agendapunten:

  • Terugblik op de afgelopen periode n.a.v. de uitspraak van de rechtbank
  • Presentatie van de plannen voor renovatie
  • Begroting van de plannen
  • Consequenties voor de begroting en eventueel de  contributie*)
  • Voorstel aan de vergadering de plannen goed te keuren

*) De komende weken worden de consequenties bekeken. We verwachten, dat de renovatie uit eigen middelen kan worden gefinancierd. De gerenoveerde greens vragen wel meer onderhoud. Die meerkosten hebben we op dit moment nog niet in beeld.

 

Het Bestuur                                                                                    juli 2017